VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY TEL AVIV / JERUSALEM BRANCH

הוצאת ויזה דרך שגרירות ארה"ב

כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה תקפה כדי להיכנס לארצות הברית, ללא קשר לגיל.

סוג הויזה המתאימה עבורך לפי חוק ההגירה האמריקאי תקבע לפי מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים, כמועמד/ת לוויזה, עליך להוכיח כי הנך עומד/ת בקריטריונים המתאימים לסוג הוויזה אליה הגשת בקשה.

לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון בתוקף ומונח לפניך.